Please wait while we transfer you to Elton John ticket page at TicketmasterAU.

Enjoy the show!